I.Prezentarea descriptivă și grafică

Comuna Luna este situată în partea de sud-est a Județului Cluj, la limita cu Județul Mureș. Localitatea se află în zona de contact a Câmpiei Turzii cu Colinele Luduşului, pe cursul inferior al Râului Arieș.
Comuna se întinde pe o suprafață de 5318 ha și este formată din 3 sate: Luna, Luncani și  Gligorești.

II.Hidrografia

Principala resursă hidrografică de care dispune Comuna Luna este Râul Arieș care izvorăște din Munții Apuseni. Acesta are o lungime de 164 de km și traversează comuna. Prin eroziunile și depozitele sale aluvionare, Arieșul a contribuit  la formarea terasei de luncă, de care în ziua de azi locuitorii comunei beneficiază din plin. Lunca este propice culturilor porumbului, legumelor, de asemenea fânațelor și pășunilor.
Debitul obișnuit al Arieșului la confluența cu Mureșul este de 19,5 m/s, iar regimul este unul tipic râurilor din estul Apusenilor, cu un maxim în primăvară, cauzat de topirea zăpezilor și cu minim în lunile august–septembrie. În mod exceptional, se înregistrează debite mari cauzate de unde de viituri din timpul încălzirilor bruște în anotimpul rece sau odată cu ploile abundente din vară.
De mai mult timp Arieșul este afectat de poluare, datorită apei industriale deversată din amonte, mai exact din orașele Baia de Arieș, Turda și Câmpia Turzii, ape care nu sunt neutralizate corespunzător, dar și datorită deversării altor tipuri de deșeuri urbane.  
Pe teritoriul comunei există și alte surse de apă, printre cele mai importante numărându-se izvoarele de pe Valea Grădinoaia și Valea Grindului. Debitul mediu al izvoarelor este de aproximativ 45 mc/oră, la o temperatură a apei între 10 și 14°C. Unele dintre izvoare sunt captate pentru nevoile membrilor comunității, altele se scurg libere. Mulți dintre localnici folosesc izvoarele de pantă pentru necesitățile gospodăriilor lor.
Apa freatică se află la o adâncime ce oscilează între 3-4 m pe terase si 1,5 – 0,5 m pe lunca Arieșului.
Calitatea apelor freatice este însă una slabă fiind afectată de nitrați-nitriți, dar și de sulfuri, rezultate din descompunerea bacteriană a substanțelor organice, pesticide, etc.

III.Flora și fauna

Fauna

               În zona comunei viețuiesc animale sălbatice precum : căprioara, mistrețul, vulpea, iepurele, hârciogul, rața sălbatică, fazanul, potârnichea. Dintre dăunători se întâlnesc : gandacul de Colorado, șobolanii, viermele de sârmă, viermele mărului, păduchele verde al porumbului, etc.

Vegetația

               Teritoriul Comunei Luna poate fi împărțit în două unități din punct de vedere al structurării covorului vegetal:

-  vegetație xerofilă de natură stepică – prezentă pe versantul stâng al Arieșului, reprezintă cel mai amplu areal cu elemente stepice din Transilvania   ;

-     vegetație de luncă, puternic antropizată – prezentă pe ambele maluri ale Arieșului, afectată de înlocuirea cu culturi agricole.

IV.Resursele de subsol

Pe teritoriul comunei predomină solurile cernoziomice, aluviale, lacoviști, soluri brune de pădure.
Cernoziomurile carbonatice se întind pe malul drept al Arieșului, sunt foarte fertile și se pretează culturii cerealelor cu randament ridicat. Solurile brune au o fertilitate mai redusă. Pe coastă se întâlnesc soluri excesiv erodate, soluri care au o fertilitate redusă.
Lacoviștile se găsesc pe stânga Arieșului, în luncă. Drenarea face ca acestea să fie foarte fertile.

V.Clima și bioclima

Clima este temperat-continentală. Pe fondul influențelor nord-vestice în circulația atmosferică se produce și o pătrundere relativ usoară, în lungul Mureșului, a maselor de tip atlantic.
Temperatura medie multianuală depășește 9° Celsius, minimul temperaturilor înregistrându-se în luna ianuarie (cu o temperatură medie de aproximativ -5,1°) iar maximul în lunile iulie și august.
Temperatura minimă înregistrată la stația meteorologică din Câmpia Turzii a fost de -36,6° in 25 ianuarie 1942, iar cea maximă a fost de 39°, înregistrată la 19 august 1931.
Data medie a primului îngheț este 2 octombrie, iar a ultimului îngheț este 8 mai, iar durata medie a zilelor fără îngheț este de 227 zile.
Cantitatea medie anuală de precipitații este de aproximativ 520 mm, cu o medie maximă atinsă în luna iunie – 98 mm, minimul înregistrându-se în luna februarie – 19 mm.
Caracteristicile importante ale climei sunt inversiunile cu frecvențe maxime în anotimpul rece, inversiuni care generează cețuri dense, valori multianuale coborâte pentru luna ianuarie, precum și înghețuri timpurii sau târzii, fapt ce poate afecta culturile agricole.
Vânturile predominante bat din direcția nord, nord-vestică și sud, sud-estică, axate pe direcția generală a culoarului, complicate și de vânturile din direcția sud-vestică din culoarul Mureșului.  
Calitatea aerului este influențată de activitatea industrială din zona Turda - Câmpia Turzii, în special când vântul bate din direcția nord-vestică, dar și de traficul de pe drumul național ce traversează comuna.

VI.Istoria

Prima atestare documentară a comunei este intâlnită în anul 1270 într-o scrisoare de danie a lui Ștefan, regele Ungariei  - ”Terra vacua et habitatoribus carens Lona vocata” -  prin care acesta donează lui Petru și Iacob din Gerend (Grind - Luncani), moșiile Lona (Luna) și Hodrev (Hădăreniul de azi), pentru slujbele aduse regelui în luptele de la Isauzig.
Locuitorii comunei au avut o implicare recunoscută în evenimente extrem de importante din istoria poporului român precum răscoala țăranilor din Transilvania, sub conducerea  lui Horea, Cloșca și Crisan din 1784, sau revoluția de la 1848 (la 12 sepembrie 1848, 30 de oameni și-au pierdut viața sub gloanțe).

VII.Populația

Comuna Luna are conform datelor statistice ale Institutului Național de Statistică 4642 locuitori (1 ianuarie 2020). De-a lungul timpului populația a evoluat în sens crescător. Pe parcursul ultimilor ani statisticile arată o ușoară scădere a numărului de locuitori ai comunei.
Densitatea populației este una de 87,28 locuitori/km², sub media județeană care este de 105 loc/km².
Conforn ultimului recensământ, structura populației Comunei Luna este : 78,68% români, 10,09% maghiari și 11,16% romi.
Structura populației după religie, conform ultimului recensământ arată astfel:

 • Ortodocși- 79,63%
 • Reformați – 10,82%
 • Penticostali – 4,74%
 • Greco-catolici – 0,38%
 • Romano-catolici – 0,38%

 

 Rata medie a natalității pe ultimii 10 ani este 10,44%, aceasta fiind depășită de cea a mortalității, pe aceeași perioadă – 12,92%.
Sporul natural al populației este unul negativ, această tendință fiind înregistrată de statisticile ultimilor 10 ani.
Această tendință este una care se manifestă și la nivel național. Explicația faptului că numărul de decese îl depășește pe cel al nou-născuților stă în deteriorarea stării generale de sănătate și îmbătrânirea populației, dar și în exodul tinerilor care preferă să plece la  muncă în străinătate. Există multe exemple de familii care au părăsit țara și care preferă să înregistreze nașterea copiilor în altă țară.
Un lucru îmbucurător este faptul că în comunitatea din Luna cele 3 mari comunități etnice conviețuiesc în bună înțelegere (trebuie amintit faptul că în apropierea comunei, în 1993 a avut loc un major conflict interetnic în localitatea Hădăreni, județul Mureș). Totuși, există și unele aspecte negative, generate de sărăcia și obiceiurile comunității rome. O parte a acestora trăiesc în condiții precare, lipsa unor condiții de locuire igienice conducând către probleme de sănătate.  Abandonul școlar al copiilor acestei comunități este o altă problemă cu care se confruntă comunitatea.  Aceste probleme sunt comune majorității comunităților rome și necesită o intervenție la nivel național și local prin programe care să reuțească să diminueze excluderea socială a acestora și să acționeze în sensul integrării acestora în societate.

VIII.Rețeaua rutieră

Drumurile de pe teritoriul comunei au o lungime totală de 118 km din care 22km intravilan si 96 km în afara localităților.
Starea infrastructurii rutiere este una bună, chiar o mare parte din drumurile de hotar fiind nivelate și accesibile mijloacelor de transport.
Distanța până la centrele urbane mari este următoarea:

 • Cîmpia Turzii – 6 km
 • Turda – 16 km
 • Cluj-Napoca – 50 km
 • Târgu-Mureș – 60 km

Traficul greu pe relaţia Cluj - Turda - Târgu Mureș trece prin toate localitățile comunei, la fel şi traficul uşor, generând poluare. O altă problemă e constituită de trecerea atelajelor și animalelor pe drumul național, fapt ce generează dificultăți, atât celor care folosesc șoseaua, cât și locuitorilor comunei.
Rezolvarea acestei situaţii va veni odată cu finalizarea proiectului autostrăzii Borș-Oradea-Zalău-Cluj-Napoca-Turda-Brasșov, care va scurta distanța către principalele centre ale Transilvaniei și va asigura o legătura rapidă cu Ungaria; această autostradă va fi direcționată prin partea centrală a regiunii oferind astfel avantaje directe comunei din punct de vedere logistic și socioeconomic.
Comuna Luna va beneficia direct de acest proiect, nodul de transfer pe autostradă se afla în imediata apropiere a comunei, între localitătile Luna și Cîmpia Turzii. Impactul asupra vieții comunității va fi unul multiplu.
Impactul macroeconomic - Prin asigurarea unei fluidizări optime a traficului rutier din zonă, se va asigura o promovare a comerţului intern şi internaţional.
Impactul asupra mediului de afaceri - Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi implicit a mediului de afaceri.

IX.Principalele organizații

PRINCIPALELE ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE

 • ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ LUNA – LUNCA MUREȘULUI
 • Asociația de dezvoltare intercomunitară Luna – Chețani
 • Asociația de dezvoltare intercomunitară Luna- Viișoara
 • Asociația de dezvoltare intercomunitară « GRINDU »
 • Asociația de dezvoltare intercomunitară «APA VAII ARIEȘULUI»
 • Asociația de dezvoltare intercomunitară « ECO METROPOLITAN CLUJ »
 • Asociația Comunelor din România
 • Asociaţia “polul agro-zootehnic-industrial Arieş-Pazia”
 • Grupul de acțiune locală ”POARTA APUSENILOR”
 • Regia autonomă „OCOLUL SILVIC ȘOIMUL ARIEȘ”

X.Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate

 • Comuna Purcari, Raionul Ștefan Vodă, din Republica Moldova
Sari la conținut