Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Luna, pentru perioada 2021-2027

Procesul de planificare strategică a Comunei Luna este alcătuit din 5 paşi; în timp ce aceștia sunt prezentați în cele ce urmează ca paşi separaţi, în realitate planificarea strategică este un proces flexibil, existând posibilitatea ca unul dintre paşi să evolueze în paralel cu altul în funcţie de nevoile locale.

Strategia este un document viu care trebuie modificat, în speță actualizat, după cum dictează circumstanţele și în funcție de nevoile comunității.
Planificarea strategicã efectivã asigurã cã problemele prioritare sunt adresate, iar resursele limitate sunt bine țintite.
Procesul de planificare în 5 paşi trebuie croit în aşa fel încât sa corespundă şi să fie complementar cu alte procese locale de planificare. Procesul nu este prescriptiv şi trebuie să fie adaptat în aşa fel încât să satisfacă nevoile mebrilor comunității Comunei Luna.

 

Procesul de planificare strategică a Comunei LUNA

cei 5 paşi

Pasul 1 : Organizarea efortului

Pasul 2 : Analiza cadrului strategic

Pasul 3 : Evaluarea resurselor locale

 

Pasul 4 : Elaborarea strategiei

Pasul 5 : Implementarea și evaluarea

Tabel :  Secvenţa de 5 paşi a procesului  de planificare strategică a Comunei Luna

 

Pasul 1: Organizarea efortului

 

Pentru a organiza cu succes un proces de planificare strategică a dezvoltării locale, aranjamentele instituţionale și implicarea celor interesaţi trebuie să fie consimţite într-un stadiu incipient al procesului de planificare. În acest sens a fost stabilită o echipă în cadrul Primăriei care să managerieze procesul de planificare strategică.
Procesul de planificare strategică a început prin identificarea oamenilor, instituţiilor publice, agenților economici şi a altor grupuri care au impact asupra economiei și vietii sociale locale. Expertiza, experienţele şi resursele pe care fiecare dintre aceștia le posedă au contribuit la procesul de planificare strategică.
A fost creat un Comitet de elaborare, evaluare și implementare a strategiei care  este alcătuit din reprezentanți ai Primăriei, ai Consiliului Local, dar și ai comunității din localitățile Luna, Luncani și Gligoresti – preoți, profesori, lideri informali.

 

Pasul 2: Analiza cadrului strategic

Acest pas este absolut necesar pentru a ne asigura că strategia de dezvoltare a Comunei Luna se încadrează în direcțiile și obiectivele strategice de la nivel național, regional și județean, astfel încât finanțările de la aceste niveluri să poată fi accesate. Tot aici sunt identificate și proiectele de la nivel regional și județean care pot avea o influență directă sau indirectă asupra dezvoltării ulterioare a comunei.

Pasul 3: Evaluarea resurselor locale – profilul comunității

Fiecare comunitate are un set de caracteristici care pot da imbold sau pot împiedica dezvoltarea. Printre acestea se regăsesc : structura economică, capacitatea resursei umane de a înfăptui dezvoltarea comunei, precum şi cât de favorabil este climatul administrativ pentru atractivitatea economică. De asemenea, aspectele sociale trebuie luate în considerare (sărăcia, existența unor comunități defavorizate, eventualele conflicte interetnice, etc.)
Scopul acestei evaluări este de a crea un profil al comunităţii care să releve  bazele avantajelor competitive și comparative în relaţie cu comunităţile vecine sau alţi competitori regionali, naţionali sau internaţionali. Evaluarea resurselor locale a identificat punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii, precum şi oportunităţile şi ameninţările cu care se confruntă comunitatea.
Pentru a extrage date-cheie privind economia locală, o evaluare a economiei locale a început cu o examinare preliminară a activităţilor şi a relaţiilor economice din zona vizată. Informaţiile cantitative şi calitative care identifică structurile existente şi tendinţele în dezvoltarea economică, forța de muncă şi alte date care au ajutat la creionarea direcţiei strategice locale au fost obținute prin metoda analizei documentelor oficiale (fișa localitătii, monografia comunei, situațiile financiare), observației,  și mai puțin prin intermediul unor focus-grupuri sau interviuri, având în vedere contextul pandemic în care ne aflăm. Instrumente precum analiza SWOT au fost folosite pentru a sintetiza datele analizate.
Informaţia colectată și analizată astfel a identificat nevoia de proiecte şi programe specifice care vor extinde şi diversifica baza economică locală.

 

Pasul 4: Elaborarea strategiei

 

Ca parte a strategiei, au fost identificate și dezvoltate o viziune economică comună pentru comunitate precum şi obiective, programe, proiecte şi planuri de acţiune.
Acest proces asigură că toţi cei din grupurile implicate au avut oportunitatea de a defini ceea ce va fi îndeplinit, cum va fi îndeplinit, cine va fi responsabil, precum şi periodele de timp asociate cu implementarea strategiei.
Cel mai important, strategia şi planurile de acţiune au fost evaluate în concordanţă cu capacitatea resurselor umane ale instituţiei Primăriei de a le duce la îndeplinire, tinând cont de constrangerile bugetare ale instituției.
Planurile de acţiune ale strategiei urmează să fie încorporate în activităţile şi programul bugetar al autorităţii locale, iar elemente convenabile sa fie preluate de către ceilalţi actori implicaţi (instituţii de educaţie, instituții de cult, etc.).
Intenţia acestui plan este de a dobândi o abordare integrată în planificarea strategică a dezvoltării economice locale. Autorităţile locale şi grupurile implicate vor trebui să echilibreze dezvoltarea economică locală cu nevoile sociale și de mediu. Strategia Comunei Luna are următoarele componente :

 

Elemente ale strategiei de dezvoltare economică

Viziune

Descrie consensul celor implicaţi în acest proces asupra viitorului comunităţii.

Obiective

Bazate pe viziunea de ansamblu, specifică rezultatele dorite ale procesului de planificare economică și stabilesc standardele de performanţă.

Programe

Stabilesc abordări de a atinge scopuri realiste pentru dezvoltarea economică.

Proiecte şi planuri de acţiune

Implementează componente specifice ale programelor. Trebuie să fie prioritizate şi costurile trebuie stabilite.

 

Pasul 5: Implementarea și evaluarea strategiei

 

Implementarea strategiei este ghidată de către planurile de acţiune. Monitorizarea și evaluarea va fi facută prin structurile formale – Primăria Comunei Luna, dar și prin intermediul structurii identificate şi create in pasul 1 ( cel al organizării efortului) – Comitetul de elaborare, evaluare și implementare a strategiei. Evaluarea rezultatelor specifice ale proiectelor asigură faptul că implementarea strategiei va duce la realizarea viziunii, obiectivelor și programelor.
În faza de implementare a strategie este necesar a identifica şi stabili instituţiile, resursele și persoanele potrivite pentru a duce la îndeplinire planurile.
Ca document unic ce conţine toate programele şi proiectele unei comunități pe  perioadă medie și lungă de timp, strategia serveşte drept un document integrat de programare pentru a menţine claritatea direcţiei strategice, iar cei ce vor asigura implementarea acesteia se vor asigura că programele şi proiectele nu concurează în mod necorespunzător pentru resurse şi susţinere.
Un plan de implementare bun va rezulta într-o valorificare eficientă şi eficace a bugetelor existente şi va putea fi folosit pentru atragerea de finanţare din surse externe precum guvernul naţional, instituţii europene şi din sectorul privat. În acest sens, dezvoltarea unui bun sistem de evaluare şi monitorizare al strategiei este esențial.
Deşi o strategie este de obicei elaborată pentru o perioadă între trei şi opt ani, Strategia de dezvoltare a Comunei Luna va trebui evaluată anual pentru a permite ajustări ca răspuns la condiţiile locale schimbătoare. Cum unele programe şi proiecte pot fi deja finalizate în acel moment, fie considerate nepotrivite, altele noi pot fi identificate.

            Analiza cadrului strategic este necesară pentru a ne asigura că strategia de dezvoltare a Comunei Luna se încadrează în direcțiile și obiectivele strategice de la nivelurile superioare, în speță cel național, regional și județean. Acest lucru este important pentru ca finanțările de la aceste niveluri să poată fi accesate. Acordarea acestor finanțări se face doar dacă proiectele sau obiectivele ce se doresc a fi finanțate coincid cu viziunea și obiectivele trasate prin intermediul planurilor de dezvoltare național, regional și județean. În această parte a documentului strategic sunt identificate și evidențiate proiectele incluse în strategiile de la nivel regional și județean care pot avea o influență directă sau indirectă asupra dezvoltării ulterioare a comunei.

 

Cadrul strategic naţional

            Planificarea strategică și implicit prioritățile de dezvoltare se regăsesc în Programul de guvernare, dar și în Documentele draft privind Acordul de Parteneriat cu Comisia Europeană privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada 2021-2027. Acordul de Parteneriat reprezintă documentul strategic național, negociat de România cu Comisia Europeană, care stabilește obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene în perioada de programare 2021 – 2027. Acesta va fi cel de-al treilea Acord de Parteneriat pe care România îl va semna cu Comisia Europeană de la aderarea la Uniunea Europeană.
            Aceste documente reprezintă instrumente de prioritizare a investiţiilor publice pentru dezvoltare. Raţiunea elaborării lor este aceea de a stabili direcţiile de alocare a fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale, etc.) sau externe (fondurile structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală, etc.), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi a disparităţilor interne.
            În perioada de programare 2021-2027 România va beneficia de 85 miliarde euro, dintre care 30,05 miliarde euro îi revin Politicii de Coeziune, 30,46 miliarde euro – Facilității de Reziliență și Relansare, 19,34 miliarde euro – Politicii Agricole și 5 miliarde euro pentru instrumentul SURE.
În următorii șapte ani, Politica de Coeziune va viza îmbunătățirea competitivității și susținerea inovării, promovarea investițiilor verzi, adaptarea la schimbările climatice, asigurarea accesibilității persoanelor și conectivității orașelor, dar și dezvoltarea serviciilor publice de calitate în beneficiul cetățenilor.

Viziunea strategicã de dezvoltare a Comunei Luna

Comuna Luna va deveni un loc în care membrilor comunității le va face plăcere să locuiască, un loc cu o dezvoltare economică susținută și cu servicii la nivelul comunităților urbane.

Obiectivul general

Prosperitate pentru cetățeni prin dezvoltare economică, servicii de calitate și infrastructură modernă.

Obiective specifice

  1. Dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale
  2. Dezvoltarea și diversificarea economiei locale
  3. Îmbunătățirea mediului de viață prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor educaționale, de sănătate, asistență socială și sustinerea activităților recreaționale.

Obiectivele specifice formulate sunt considerate totodată şi priorităţi care vor fi realizate prin programele, proiectele și măsurile specfice. Unele din acestea pot servi la realizarea mai multor priorităţi.

Implementarea strategiei cade în sarcina autorităților locale. În faza de implementare a strategiei este necesar a identifica şi stabili instituţiile, resursele și persoanele potrivite pentru a duce la îndeplinire planurile. Acestea vor fi nevoite de a prioritiza într-o primă fază programele și proiectele identificate în strategie. Ulterior procesului prioritizării se vor identifica sursele de finanțare pentru proiectele care obțin cel mai bun scor, urmând a se trece apoi la finanțarea celor mai importante.   
Monitorizarea implementării va fi supravegheată de către Primar și Comitetul de elaborare, evaluare și implementare a strategiei.
Evaluarea rezultatelor specifice ale proiectelor va asigura faptul că implementarea strategiei va duce la realizarea viziunii, obiectivelor și programelor.
Ca document unic ce conţine toate programele şi proiectele comunității pe  perioadă medie și lungă de timp, strategia serveşte drept un document integrat de programare pentru a menţine claritatea direcţiei strategice, iar cei ce vor asigura implementarea acesteia se vor asigura că programele şi proiectele nu concurează în mod necorespunzător pentru resurse şi susţinere.
Un plan de implementare bun va rezulta într-o valorificare eficientă şi eficace a bugetelor existente şi va putea fi folosit pentru atragerea de finanţare din surse externe precum guvernul naţional, instituţii europene şi din sectorul privat.
Strategia de dezvoltare a Comunei Luna va trebui evaluată anual pentru a permite ajustări ca răspuns la condiţiile locale schimbătoare. Cum unele programe şi proiecte pot fi deja finalizate la acel moment, sau pot fi considerate nepotrivite, altele noi pot fi identificate și introduse în documentul strategic.

Sari la conținut