Proiecte de dezvoltare

1. Modernizarea și extinderea rețelelor edilitare♦ Finalizarea introducerii rețelei de apă în localitatea Luna
♦ Introducerea rețelei de alimentare cu apă potabilă în Luncani și Gligorești
♦ Introducerea etapizată a rețelei de canalizare in toate localitățile comunei
♦ Construirea staţiei de epurare şi tratare a apelor uzate
♦ Proiectarea extinderii reţelei de apă şi canalizare spre zonele vizate dezvoltării

2. Modernizarea rețelei de drumuri, străzi, spații de parcare, trotuare si alei pietonale♦ Modernizarea drumurilor comunale și străzilor din comună
♦ Amenajarea trotuarelor de-a lungul căilor rutiere
♦ Amenajarea de spaţii de parcare in localităţile comunei
♦ Reabilitarea și modernizarea și crearea de drumuri de hotar și a celor de acces la proprietățile agricole
♦ Crearea unor drumuri adiacente DN si DJ pentru utilaje agricole si animale
♦ Crearea unui drum ocolitor în localitatea Gligorești pentru mașinile de mare tonaj care transportă materiale de la balastiere

3. Extinderea și modernizarea rețelelor de utilități ♦ Extinderea și modernizarea rețelei de gaze naturale
♦ Extinderea și modernizarea rețelei de curent electric
♦ Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public
♦ Extinderea și modernizarea rețelei de telefonie
♦ Extinderea rețelei de internet în întreaga comună

4. Întreținerea și modernizarea clădirilor publice și a domeniului public♦ Amenajarea și modernizarea centrului comunei
♦ Amenajarea zonei centrale în toate localitățile comunei
♦ Modernizarea și reabilitarea clădirilor aflate în patrimoniul comunei
♦ Ridicarea unui monument în cinstea martirilor comunei Luna uciși la 12 septembrie 1848

5. Favorizarea unei economii diversificate prin crearea unui mediu de afaceri favorabil investițiilor♦ Susținerea dezvoltării asociațiilor de afaceri și comerciale
♦ Oferirea de facilități fiscale investitorilor care vor aduce beneficii comunității prin scutiri sau reduceri de taxe
♦ Realizarea de investiții publice pentru viabilizarea zonelor destinate extinderii si plasării investițiilor private (asigurare utilităților – căi de acces, rețea de apă, canalizare, etc)
♦ Crearea unor parteneriate public-privat
♦ Crearea unui website al comunei

6. Susținerea dezvoltării sectorului agricol și al creșterii animalelor
♦ Susținerea asociațiilor de producători existente pe raza comunei
♦ Sprijinirea inițiativelor de creare de noi asociații
♦ Construirea unui depozit en-gros de legume, fructe și cereale care să răspundă nevoii de depozitare a produselor agricole
♦ Înființarea unei rampe pentru depozitarea gunoiului de grajd provenit din gospodăriile și fermele membrilor comunității
♦ Sprijinirea creării sistemelor de irigații
♦ Susținerea dezvoltării agriculturii ecologice
♦ Creearea și promovarea de branduri locale (prin website, etc)

♦ Sprijinirea participării producătorilor locali la târguri de specialitate
♦ Programe de informare a fermierilor referitoare la posibilitatea de a obține finanțări
♦ Sprijinirea achiziționării de utilaje performante

7. Susținerea dezvoltării sectorului serviciilor
♦ Dezvoltarea serviciilor financiare prin atragerea băncilor în comună care să deschidă oficii și șă amplaseze bancomate
♦ Sprijinirea creării infrastructurii necesare serviciilor (ex. – spălătorii chimice, etc)
♦ Crearea unor programe specifice de sprijinire a micilor întreprinzători
♦ Dezvoltarea turismului
        • Susținerea creării pensiunilor turistice
        • Evaluarea resurselor și articularea unei oferte turistice locale
        • Crearea, modernizarea și extinderea bazelor de cazare
        • Reabilitarea obiectivelor turistice existente

8. Întărirea capacității administrației locale
♦ stabilirea de relații de parteneriat cu alte comune prin crearea de asociații de dezvoltare intercomunitară
♦ crearea unui birou de dezvoltare local, cu personal specializat în atragerea de finanțări extrabugetare
♦ crearea unui club de informare care să întărească relația administrație -cetățeni
♦ crearea și actualizarea permanentă a unui website de prezentare a comunei

9. Dezvoltarea resursei umane
♦ Organizarea de cursuri de reconversie profesională, recalificare şi perfecţionare
♦ Redirecţionarea forţei de muncă neocupate spre sectorul serviciilor
♦ Încurajarea antreprenoriatului
♦ Dezvoltarea programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii
♦ Promovarea accesului egal şi a incluziunii sociale în educaţie, pregătire profesională şi pe piaţa forţei de muncă
♦ Atragerea famililor tinere din zona urbană apropiată prin oferirea unor terenuri la pret redus si prin dezvoltarea serviciilor in comună
♦ Oferirea de avantaje pentru restabilirea în localităţile comunei a celor plecaţi la muncă în străinătate


10. Dezvoltarea infrastructurii educaționale, recreaționale și de sănătate
♦ Construirea unei case de bătrâni
♦ Înființarea unei baze sportive
♦ Construirea de sali de sport pe lângă școlile din comună
♦ Amenajarea unui nou dispensar în Luncani

♦ Amenajarea și dotarea dispensarelor din comună
♦ Dotarea și modernizarea infrastructurii școlare
♦ Amenajarea de parcuri
♦ Amenajarea de locuri de joacă pentru copii
♦ Amenajarea de spații de agrement
♦ Modernizarea și dotarea caminelor culturale din localitățile comunei
♦ Construire de locuințe sociale


11. Integrarea comunităților dezavantajate
♦ Ameliorarea condiţiilor de viaţă ale comunităţii rome prin sprijinirea construirii de locuințe
♦ Facilitarea accesului la servicii de formare profesională pentru comunitățile dezavantajate

Copyright by Primaria Luna 2019

Click to listen highlighted text!